Stary Młyn w miejscowości Żory - Planujemy Wesele i Ślub z weselicho.net

Sty­lo­we, a za­ra­zem przy­tul­ne oto­cze­nie na­szej re­stau­ra­cji spra­wi, że każ­de przy­ję­cie bę­dzie nie­za­po­mnia­ną ku­li­nar­ną po­dró­żą. Or­ga­ni­zu­je­my: * uro­dzi­ny, imie­ni­ny * chrzci­ny, rocz­ki * im­pre­zy bran­żo­we, spo­tka­nia bi­zne­so­we * zlo­ty ro­dzin­ne, kla­so­we i in­ne * ko­mu­nie * spo­tka­nia wi­gi­lij­ne * sty­py * rocz­ni­ce Pro­po­nu­je­my: * re­stau­ra­cję dla 60 osób * pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę * przy re­zer­wa­cji re­stau­ra­cji na każ­de­go ty­pu oko­licz­no­ści pro­mo­cyj­ne ce­ny noc­le­gów * róż­no­rod­ne me­nu oraz moż­li­wość skom­po­no­wa­nia wła­sne­go * w za­leż­no­ści od oko­licz­no­ści do­pa­so­wa­na de­ko­ra­cja sa­li OBIEKT KLIMATYZOWANYZdjęcia

Brak zdjęć w tej galerii

Filmy


Kontakt z Nami

Miasto: Żory
Adres siedziby: Żory, Męczenników Oświęcimskich 20

Opinie

by dodać opinię

Wybrane miasta w których działamy: Żory