Regulamin korzystania z serwisu Wesele i Ślub z weselicho.net

Regulamin korzystania z serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego www.weselicho.net. Określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług.

Rozdział I - Definicje

 1. Jako Portal rozumiemy stronę internetową www.weselicho.net wraz ze wszystkimi jej podstronami, którego właścicielem jest FHU GAMA, ul. Rynek 18, 27-640 Klimontów..
 2. Użytkownik to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z portalu.
 3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu.
 4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do Portalu.
 5. Redakcja to zespół osób tworzących oprogramowanie oraz treść Portalu

Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu.
 2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez portal w celach promocyjnych.
 4. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są natychmiastowo usuwane.
 5. Publikowane na stronach Portalu Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 6. Dodawanie Informacji do niektórych działów zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
 7. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 8. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 9. Dodawane przez Użytkowników Informacje mogą być moderowane przez Administratorów.
 10. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
 12. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone winny przesłać do administratora stosowną informację. W wiadomości muszą zaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające zidentyfikować zgłaszane naruszenie i uzasadniające jego bezprawność.
 13. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 • zawierają treści pornograficzne.

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rejestracja w Portalu jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "Pełnoprawny". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Pełnoprawnego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy.
 5. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
 6. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

Rozdział IV Umowa, reklamacje, zwroty

 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony od chwili wejścia na stronę internetową Portalu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, tj. czas działania Serwisu, przy czym Konto może zostać zawieszone po dłuższej nieaktywności Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie usług płatnych zawierana jest na czas oznaczony w momencie opłacenia usługi
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą zamówienia tej usługi przez Użytkownika przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub w ustawieniach Konta.
 5. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Portalowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy.
 6. W razie skutecznego odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce.
 8. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej dotyczy jedynie Użytkowników będących konsumentami.
 10. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail pod jakim Użytkownik występuje w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 12. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdział V - Usługi płatne

 1. Oprócz usług bezpłatnych Portal oferuje usługi płatne, m.in rozszerzoną reklamę firmy użytkownika, artykuły sponsorowane, dodatkowe opcje publikacji ogłoszeń, drukowanie.
 2. Opłaty za usługi płatne pobierane są z góry i określone podczas składania zamówienia.
 3. Portal na życzenie Użytkownika wystawia fakturę VAT oraz przesyła drogą mailową.
 4. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Portalu lub z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, Przelewy24.pl. Użytkownik przez rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na jego stronach.
 5. W przypadku rezygnacji, zablokowania lub usunięcia Konta przez Użytkownika będącego konsumentem opłaty uiszczone przez takiego Użytkownika zostaną zwrócone proporcjonalnie, tj. z uwzględnieniem okresu korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami zwrot opłat nie przysługuje.

Rozdział VI - Redakcja Portalu

1. Redakcja ma obowiązek:

 • dbać o dobry wizerunek Portalu,
 • moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
 • stale ulepszać funkcjonowanie Portalu,
 • dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 • usunąć Informacje zamieszczone na Portalu niezgodnie z prawem

2. Redakcja ma prawo do:

 • edytowania Informacji zawartych w Portalu
 • usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 • wglądu do danych zapisanych w bazie Portalu

3. Redakcja z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Redakcja przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:

 • zmianę przepisów prawnych,
 • utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu,
 • utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.

4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

 • usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
 • za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
 • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
 • przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji;
 • zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;

5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Redakcja.

Rozdział VII - Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu.
 3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

Rozdział VIII - Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Portalu obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 3. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Udostępnij:

Komentarze

Średnio 4.75 na 4 głosów

Czytaj również

Polityka prywatności i cookie
Polityka prywatności i cookie
Reklama
Reklama
Współpraca
Współpraca
Reklama: