Ulga odsetkowa w rozliczeniu pit 2017 małżonków Wesele i Ślub z weselicho.net

Ulga odsetkowa w rozliczeniu pit 2017 małżonków

Ulga odsetkowa w rozliczeniu pit 2017 małżonków

Ulga odsetkowa została wycofana z katalogu obowiązujących ulg podatkowych już w 2007 roku. Jednakże niektórzy podatnicy mogą z niej korzystać jeszcze do 31 grudnia roku 2027 na zasadzie praw nabytych.

Co to jest ulga odsetkowa

Prawo do ulgi odsetkowej mają ci podatnicy podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy w latach od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku, zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe za jakie uznaje się:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
  • nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku,
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę budynku niemieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne.

Podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt mieszkaniowy, może skorzystać z ulgi odsetkowej i odliczyć w ramach rozliczenia pit wydatki na spłatę odsetek:

  • od kredytu mieszkaniowego,
  • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
  • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej.

Ulga odsetkowa przysługuje również w przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w walucie obcej. Wartość kredytu przelicza się na złotówki według średniego kursu waluty podanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed dniem wypłaty kredytu, natomiast do przeliczenia wartości spłacanych odsetek przyjmuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem spłaty odsetek.

Warunki korzystania z ulgi odsetkowej po ślubie

Prawo podatkowe przewiduje, że w przypadku gdy kredyt zaciągają małżonkowie, obowiązuje jeden limit łączny ulgi odsetkowej. Nie ma przy tym znaczenia to, czy małżonkowie rozliczają się z zastosowaniem preferencyjnego obliczenia podatku, składając roczne deklaracje podatkową na jednym druku PIT, czy wypełniają dwa formularze PIT odrębnie.

Odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej dokonuje się przyjmując, że małżonkowie dokonali spłaty w częściach równych. Jeżeli z zaświadczenia z banku wynika, w jakiej wysokości faktycznie ponieśli wydatki, odliczenia dokonuje się proporcjonalnie.

Jak tłumaczy specjalista z portalu https://pitax.pl/pity-2016 korzystanie z ulgi odsetkowej przez osoby , które zawarły związek małżeński, niestety nie upoważnia ich do kontynuowania odliczeń na tych samych warunkach, co przed ślubem (czyli z zastosowaniem limitu odliczenia oddzielnie przez każdego z małżonków). Po ślubie obowiązuje tylko jeden limit. Małżonkowie muszą więc ograniczyć odliczenia do wysokości jednego limitu.

Trzeba też pamiętać, że odliczenie ulgi odsetkowej nie przysługuje żadnemu z małżonków, jeśli przed ślubem jeden ze współmałżonków korzystał z ulgi budowlanej. Po zawarciu małżeństwa pomimo faktu, że drugi współmałżonek przed ślubem spełniał warunki do zastosowania ulgi odsetkowej, nie będzie mógł z ulgi skorzystać.

W sytuacji zniesienia wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami wysokość odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej nie zwiększa się, nadal obowiązuje jeden łączny limit. Wyłączenie wspólności nie oznacza ustania małżeństwa. Podatnicy w dalszym ciągu pozostają małżeństwem i muszą dokonywać odliczeń w ramach jednego limitu.

Tak samo orzeczenie separacji nie jest uznawane za przesłankę umożliwiającą korzystanie przez małżonków z osobnych limitów odliczeń ulgi odsetkowej, bowiem separacja nie skutkuje ustaniem małżeństwa.

Natomiast w przypadku rozwodu, każdemu z byłych małżonków przysługuje odrębny limit, muszą jednak uwzględnić dotychczas poczynione odliczenia przypadające na każdego z nich.

Limity odliczeń

Odliczenie z tytułu ulgi odsetkowej obejmuje odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu określonego na dany rok. Limit ustala się przez przemnożenie 70 m² powierzchni użytkowej przez wskaźnik przeliczeniowy 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limit uprawniający do odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej począwszy od 2002 r. wynosił:

w latach 2002-2007 – 189.000 pln

w 2008 r. – 212.870 pln,

w 2009 r. – 243.460 pln,

w 2010 r. – 264.810 pln

od 2011 r. do 2016 r. – 325.990 pln.

Rozliczenie ulgi odsetkowej w pit 2017

W roku 2017 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2016 z uwzględnieniem limitu 325.990 pln.

W sytuacji, gdy podatnik dokonuje odliczenia po raz pierwszy w 2017 roku, do ustalenia kwoty odsetek podlegających odliczeniu zobowiązany jest wziąć pod uwagę limit, jaki obowiązywał w roku zakończenia inwestycji . Np. kredyt hipoteczny podatnik wziął w 2006 r. i inwestycja została zakończona w 2007 r., podatnik będzie korzystać z ulgi odsetkowej po raz pierwszy za 2016 r., ale obowiązuje go limit z 2007 r., a więc 189.000 zł.

Możliwe jest też odliczenie odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji, jeżeli po raz pierwszy odliczamy odsetki lub po raz pierwszy odliczyliśmy odsetki rok wcześniej (przez kolejne dwa lata). W nastepnych latach można odliczać wyłącznie odsetki zapłacone w danym roku podatkowym. W przypadku, gdy nie zdołamy odliczyć zapłaconych odsetek z uwagi na mały dochód lub jego brak – nie ma możliwości ich odliczenia w latach następnych.

Odliczenia ulgi odsetkowej możemy dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz w załączniku PIT/D. Małżonkowie (nawet jeśli rozliczają się indywidualnie) składają tylko jeden PIT/D. Jeżeli ulgę odsetkową rozliczamy po raz pierwszy to dodatkowo do PIT-D dołączamy PIT-2K.


Odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej możemy dokonać wypełniając deklaracje papierowe i rozliczając pit przez internet. W optymalnym rozliczeniu ulg podatkowych pomoże program PITax.pl Łatwe podatki.

Udostępnij:

Komentarze

Średnio 4.50 na 2 głosów

Czytaj również

Jak wydajnie zarządzać flotą pojazdów?
Jak wydajnie zarządzać flotą pojazdów?
Śpiewniki weselne
Śpiewniki weselne
Jaka jest najlepsza chwilówka na ślub i wesele?
Jaka jest najlepsza chwilówka na ślub i wesele?
Reklama: