Wesele i Ślub z weselicho.net

 • Sesja ślubna - niebanalne pomysły
 • Świadkowie na ślubie. Jak ich wybrać?
 • Księga gości weselnych w formie fotoksiążki - wyjątkowa pamiątka ze ślubu
 • Ślub na kredyt?
 • Zespół na wesele - trudny wybór ?
 • Rozważna czy romantyczna? Trendy ślubne 2016

Ślub Cywilny

Ślub Cywilny

Ślub cywilny jest świecką ceremonią, legalizującą związek małżeński.

Decydują się na niego osoby, które nie planują ślubu kościelnego, lub zamierzają to uczynić w późniejszym terminie.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Zawarcie ślubu cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Jak wyglądają formalności związane ze ślubem cywilnym?

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

W przypadku panny lub kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty do wglądu
w przypadku wdowy lub wdowca:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowód osobisty do wglądu
w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
- dowód osobisty do wglądu
Odpisy aktu urodzenia można pobrać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia.
W przypadku, gdy osoby zawierające związek małżeński urodziły się w m miejscu ślubu, lub gdy w miejscu ślubu został zarejestrowany rozwód lub zgon jednego ze współmałżonków, USC nie pobiera opłat za odpisy aktu urodzenia, aktu zgonu i aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Zaraz po zakończeniu uroczystości ślubnych, urzędnik przekazuje nowożeńcom akt ślubu.


Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. odpis aktu urodzenia
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.


Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.


Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł
Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, na tym samym stanowisku, gotówką.
opłata dodatkowa
 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1000 zł

Udostępnij:
Reklama: