Ślub Cywilny Wesele i Ślub z weselicho.net

Ślub Cywilny

Ślub Cywilny

Ślub cywilny jest świecką ceremonią, legalizującą związek małżeński.

Decydują się na niego osoby, które nie planują ślubu kościelnego, lub zamierzają to uczynić w późniejszym terminie.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Zawarcie ślubu cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Jak wyglądają formalności związane ze ślubem cywilnym?

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

W przypadku panny lub kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty do wglądu
w przypadku wdowy lub wdowca:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowód osobisty do wglądu
w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
- dowód osobisty do wglądu
Odpisy aktu urodzenia można pobrać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia.
W przypadku, gdy osoby zawierające związek małżeński urodziły się w m miejscu ślubu, lub gdy w miejscu ślubu został zarejestrowany rozwód lub zgon jednego ze współmałżonków, USC nie pobiera opłat za odpisy aktu urodzenia, aktu zgonu i aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Zaraz po zakończeniu uroczystości ślubnych, urzędnik przekazuje nowożeńcom akt ślubu.


Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. odpis aktu urodzenia
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.


Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.


Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł
Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, na tym samym stanowisku, gotówką.
opłata dodatkowa
 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1000 zł
Udostępnij:

Komentarze

Średnio 4.00 na 1 głosów

Czytaj również

Ślub kościelny
Ślub kościelny
Ślub konkordatowy
Ślub konkordatowy
Fryzury ślubne
Fryzury ślubne
Reklama: